සංසාර උරුමය
විජ්ජාව සහ සත්‍යය 06 (අවසන් කොටස) - ධර්මය සහ ජීවිතය - 26 කොටස
විජ්ජාව සහ සත්‍යය 05 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 25 කොටස
විජ්ජාව සහ සත්‍යය 04 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 24 කොටස
විජ්ජාව සහ සත්‍යය 03 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 23 කොටස
විජ්ජාව සහ සත්‍යය 02 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 22 කොටස
විජ්ජාව සහ සත්‍යය 01 - ධර්මය සහ ජීවිතය - 21 කොටස